Privacy verklaring

Psychosociale hulp bij Praktijk Selah

Dit privacyreglement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het
actuele privacyreglement vinden. Dit privacyreglement is opgesteld op 1 januari 2022.

Psychosociaal therapeut van Praktijk Selah hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit privacyreglement wil hij heldere en transparante informatie geven over hoe
Praktijk Selah omgaat met persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing op de
webpagina Praktijk Selah. Dit privacyreglement is niet van toepassing op internetsites van derden die
door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Psychosociaal therapeut doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Psychosociaal therapeut houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt
met zich mee dat psychosociaal therapeut ten aanzien van persoonsgegevens in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze is verstrekt, deze
  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als hij deze nodig heeft voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van
  uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze
  respecteren.

Beroepsgeheim

Als psychosociaal therapeut wil hij niet allen uw privacy beschermen omdat het een wettelijke
verplichting is, maar ook om de vertrouwensrelatie te borgen. Als er geen vertrouwen is, betekent dit
doorgaans het einde van een goede en effectieve hulpverleningsrelatie. Psychosociaal therapeut is
gehouden aan de Beroepscode van de beroepsvereniging LVPW. Daarnaast hanteert de
psychosociaal therapeut de WGBO-richtlijnen. Er geldt een tuchtrechtelijk toetsingskader. Er geldt
geheimhoudingsplicht voor alles wat de psychosociaal therapeut in haar functie van u te weten
komt. In principe mag hij daarvoor alleen met toestemming van u aan anderen informatie
vertrekken.

Psychosociaal therapeut is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met
psychosociaal therapeut wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Simon
Anemaet, Veldhoekseweg 24, 7255 NH Hengelo Gld, e-mail: info@praktijkselah.nl
Veldhoekseweg 24, 7255NH Hengelo Gld | Praktijk Selah | tel. 06-23045023 | info@praktijkselah.nl | www.praktijkselah.nl |

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door psychosociaal therapeut verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:

 • Voor een goede uitvoering van de psychosociale therapeutische behandeling
 • Kennismaking en intake
 • Opstellen van behandelovereenkomst en behandelplan
 • Facturering, betalingsinformatie
 • Het maken van een persoonlijkheidstest
 • Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren
 • Inhoud van een e-mail

Psychosociaal therapeut is verplicht om een patiëntendossier van u, zijnde cliënt, aan te leggen,
vanwege het waarborgen van continuïteit van zorg, het afleggen van verantwoording en het mogelijk
maken van toetsing. Alleen noodzakelijk informatie wordt opgeslagen. Het maken van persoonlijke
‘werkaantekeningen’ in het dossier is allen mogelijk zolang het geheugensteuntjes betreft. Deze
mogen geen essentiële informatie bevatten die relevant zijn voor de therapie, zoals gespreksnotities,
(aanpassingen op) het hulpverleningsplan, enzovoorts.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan hij de volgende persoonsgegevens van u en uw omgeving
(uw gezin bijvoorbeeld) vragen:

 • Gegevens:
  • Naam/ Voorletters/ Tussenvoegsel/ Adres/ Postcode/ Plaats/ Provincie/ Land/ Woonplaats/
   Telefoonnummer/ E-mailadres/ Geslacht/ Geboortedatum/ Geboorteplaats/ Overlijdensdatum/
   Burgerlijke staat.
  • Binnen de behandeling kunnen ook bijzondere persoonsgegevens, mits relevant,
   worden nagevraagd, zoals telefoonnummer huisarts, noodnummer, etnische afkomst/ politieke en
   religieuze opvattingen/ gegevens over gezondheid/ seksuele geaardheid/ strafrechtelijke gegevens.
 • Overige
  • Dit privacyreglement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met
   deze internetsite zijn verbonden. De website bevat een link naar ikzoekchristelijkehulp.nl, LVPW en
   SKJ.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan psychosociaal therapeut geeft kunnen aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Psychosociaal therapeut geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen
verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken zij hierin uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal psychosociaal therapeut de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan de psychosociaal therapeut
persoonsgegevens delen met derden indien jij haar hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 • De psychosociaal therapeut kan geheimhouding alleen doorbreken bij overmacht in het kader van
  een conflict van plichten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling of als
  Veldhoekseweg 24, 7255NH Hengelo Gld | Praktijk Selah | tel. 06-23045023 | info@praktijkselah.nl | www.praktijkselah.nl |
  het noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen.
 • bij casuïstiekoverleg en groepsoverleg wordt maximale openheid naar u en geen openheid naar
  anderen zonder uw toestemming gehanteerd.
  Hij verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Psychosociaal therapeut verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Psychosociaal therapeut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn van de
persoonsregistratie (digitale cliëntendossier) is in beginsel 20 jaar vanaf het moment dat de cliënt de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn
vervaardigd, of zoveel langer dan redelijkerwijs uit de zorg voortvloeit.

Beveiliging

Psychosociaal therapeut heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft hij de volgende
maatregelen genomen:

 • Geabonneerd op Bullguard voor Windows
 • Patiëntendossier is opgeslagen in een beveiligde database met een password.
 • Automatisch updaten software en besturingssysteem Windows
 • Website SSL-certificaat
 • Bij supervisie en intervisie worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd.
 • E-mail: Bij het beantwoorden van e-mails wordt nauwkeurigheid betracht. De informatie die psychosociaal
  therapeut van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal ook zo behandeld worden.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke psychosociaal
therapeut van u heeft. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door psychosociaal therapeut of door een van diens verwerkers. Ook hebt u het
recht de door u verstrekte gegevens door psychosociaal therapeut te laten overdragen aan uzelf of
direct aan een andere partij indien gewenst. Psychosociaal therapeut kan u logischerwijs vragen om
u te legitimeren voordat hij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 • U krijgt desgevraagd inzage in het dossier. Het dossier is bedoeld voor de hulpverlening en mag niet
  zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen (jij, zijnde cliënt, psychosociaal therapeut en
  eventuele derden) voor een ander doel (buiten de hulpverleningsrelatie) gebruikt mag worden.
 • Er wordt door de psychosociaal therapeut een geheimhoudingsverklaring opgesteld en door alle bij
  de therapie betrokkenen ondertekend.

  Koolhovenstraat 5A | 3772 MT Barneveld | Praktijk Selah | tel. 06-23045023 | info@praktijkselah.nl | www.praktijkselah.nl |
 • Kinderen van gescheiden ouders:
  • Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over
   de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun
   kind bij een hulpverlener. Psychosociaal therapeut handelt naar deze richtlijnen en afspraken in de
   wetgeving. Het belang van het kind staat altijd voorop. Tot de leeftijd van 18 jaar hebben de ouders
   voor de wet het gezag over hun kind. In het jeugdrecht is het een goede gewoonte om het oordeel
   van een kind vanaf 12 jaar in belangrijke mate te laten meewegen. Als er door de rechter een
   voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun
   kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan
   beide ouders recht op informatie over de behandeling en inzage in rapportage en het dossier
   conform de bepalingen in het Privacyreglement. Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed,
   hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft
   ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke
   informatie over het kind. De wet (BW, artikel 337B, boek1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de
   andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is, kan de psychosociaal
   therapeut deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag (altijd in
   samenspraak met de ouder die het gezag heeft).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met
de psychosociaal therapeut van Praktijk Selah. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden
verholpen hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van dit privacyreglement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact
op met de psychosociaal therapeut van Praktijk Selah.

Download

https://christelijkehulp.com/wp-content/uploads/2022/02/Privacyreglement-Praktijk-Selah.pdf